Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του Κληροδοτηματος «Τακβορ Αβεδικιαν» που διαχειριζεται ο Αρμενικος Κυανους Σταυρος

                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ            

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ          

         Ταχ.Δ/νση: Αιόλου 72 Ταχ. Κώδικας :105 59, Αθήνα

 Πληροφορίες: Β. Λαδάς Τηλέφωνο: 210-3232935 (εσωτ.117)

Φαξ: 210-3232934

 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 ΠΡΟΣ:  Αρμένικο Κυανού Σταυρό

 Για το Κληροδότημα Τακβόρ    Αβεδικιάν Αριστοτέλους 8, Τ.Κ:176 71, Καλλιθέα

                                  ΘΕΜΑ: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του Κληροδοτηματος «Τακβορ Αβεδικιαν» που διαχειριζεται ο Αρμενικος Κυανους Σταυρος . 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010).

 2. Το Π.Δ.135/23-12-2011 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/τ. Α΄/27-12-2011).

 3. Tην υπ΄αριθμ.4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 24/τ.Α’/06-02-2015).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» περί αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας από τον αρχαιότερο Γενικό Διευθυντή (ΦΕΚ 96/τ.Α’/14-4-2014).

5. Tην υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.67159/54627/16-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας» (ΦΕΚ 3353/Β΄/30-12-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (Φ.Ε.Κ.185/τ.Α’/10-09-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα των παρ. 1 και 4 του άρθρου 82, της παρ. 3 του άρθρου 2, της παρ. 1 των άρθρων 50, 59 και 60, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

7. Την με αρ. 29352/30-12-1967 δημόσια διαθήκη του Τάκη ή Τακβόρ Ιερεμίου Αβεδικιάν, που δημοσιεύθηκε με το με αρ. 1480/16-09-1971 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

8. Την με αρ. 8993/1989 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

9. Την με αρ. 9061/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

10.Το με αρίθμ.πρωτ. ΔΚΠ Β0003380 ΕΞ 2016/24-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών περί εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 65 και 66 του Ν.4182/2013.

11.Το από 22-09-2015 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρμένικου Κυανού Σταυρού, σχετικά με τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Τακβόρ Αβεδικιάν» που διαχειρίζεται.

12. Το από 10-05-2016 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρμένικου Κυανού Σταυρού, σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Τακβόρ Αβεδικιάν» που διαχειρίζεται.

13. Το από 13-05-2016 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρμένικου Κυανού Σταυρού, σχετικά με την διευκρίνηση  επί συγκεκριμένου κονδυλίου του τροποποιημένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Τακβόρ Αβεδικιάν» που διαχειρίζεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του τροποποιημένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Τακβόρ Αβεδικιάν» που διαχειρίζεται ο Αρμένικος Κυανούς Σταυρός, όπως αυτός υποβλήθηκε:

 Προϋπολογισμός 2016   

 (όπως τροποποιήθηκε)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως                          23.000,00 €

Έσοδα παρούσης χρήσεως                                        95.260,00 €

Σύνολο εσόδων                                                            118.260,00 €

Σύνολο εξόδων                                                             43.370,00 €

Πλεόνασμα επόμενης χρήσης                                   74.890,00 €

 Με τις εξής επισημάνσεις: α) της διαχείρισης του κληροδοτήματος σύμφωνα με τους όρους της υπ'αριθμ.29352/1967 δημόσιας διαθήκης του Τακβόρ Αβεδικιάν, της υπ' αριθμ' 9061/1997 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και του Ν.4182/2013 καθώς και β) της άμεσης ενημέρωσης της υπηρεσίας μας όλων των ενεργειών στις οποίες προβαίνετε και αφορούν την αξιοποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος, με γνώμονα το συμφέρον αυτού.

Γενικά κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η διάθεση των πιστώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του Ν. 4182/10-09-2013 (Φ.Ε.Κ. 185/τ. Α’/10-09-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι δαπάνες θα καλύπτουν  πραγματικές ανάγκες και θα στηρίζονται σε νόμιμα δικαιολογητικά.

 Επισημαίνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65 παρ.2 του Ν.4182/2013 επιβάλλεται ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος κατά ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (50/00)  για την αντιμετώπιση δαπανών των περιουσιών του Ν.4182/2013.

Ως εκ τούτου καλείστε στην επόμενη τροποποίηση προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε κάθε περίπτωση στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους να προβλεφθεί η ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση με αφετηρία υπολογισμού το οικ.έτος 2013. Λόγω της πρώτης εφαρμογής του μέτρου οι κρατήσεις επί των εσόδων απολογισμού χρήσης 2013, 2014 και 2015 και προϋπολογισμού χρήσης 2016 θα αναγραφούν διακεκριμένα, με την οίκοθεν εγγραφή στο σκέλος των εξόδων της υπολογιζόμενης δαπάνης, με ισόποση μείωση του πλεονάσματος χρήσεως. Οι κρατήσεις αυτές θεωρούνται εκκαθαρισμένες με βάση τα έσοδα των απολογισμών και θα αποδοθούν με σχετική νομοθετική ρύθμιση.

 Παρακαλείσθε όπως,  από τη λήψη του παρόντος, προχωρήσετε σε ανάρτηση του εγκεκριμένου πίνακα του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος , στο διαδικτυακό τόπο του κληροδοτήματος, εφόσον υπάρχει  και στη συνέχεια, όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά τον εν λόγω πίνακα του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), για τις δικές μας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59  του Ν.4182/2013. 

                                                                                                                                    ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ.Α.Δ.Α                                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                           ΦΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ

-Bazaar Αγάπης 2019
Κυριακή 7 Απριλίου 2019
Στο ξενοδοχείο InterContinental

-Εθελοντική Αιμοδοσία 2019
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στο Ν. Κόσμο
Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στη Νίκαια

Ακολουθήστε μας στο facebook...