ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΒΟΡ ΑΒΕΔΙΚΙΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΡΜΕΝΟΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΒΟΡ ΑΒΕΔΙΚΙΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ  ΣΤΑ ΑΡΜΕΝΟΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Οι υποψήφιοι για τη λήψη του βοηθήματος φοίτησης στα αρμενόφωνα σχολεία του Σωματείου που θα χορηγήσει το Σωματείο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός από το κληροδότημα Τακβόρ Αβεδικιάν για το σχολικό έτος 2017-2018 σύμφωνα με  την από 8 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ , πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων  που πληρούν:

Για την απόδειξη:

Αναπηρίας - Χρόνιας πάθησης : Απόφαση ΚΕΠΑ και σε έλλειψη τέτοιας, γνωμάτευση θεράποντος ιατρού. Αποκλείονται ιατρικές εξετάσεις, καθότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι αρμόδιοι να τις αξιολογήσουν.

Εισοδήματος: Τελευταίο εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ, το οποίο εάν δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης τρέχοντος έτους, μπορεί να είναι και του προηγούμενου έτους, θα συνοδεύεται όμως από Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη φορολογική δήλωση.

Πολυτεκνίας : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας από την οποία προκύπτει η πολυτεκνία. Σε περίπτωση μη τήρησης οικογενειακής μερίδας στην Ελλάδα, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων και οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο και Υ.Δ για την πολυτεκνία και τους λόγους που δεν τηρείται οικογενειακή μερίδα στην Ελλαδα.

Μονογονεικότητας : Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας από την οποία προκύπτει η μονογονεικότητα. Εάν αυτή δεν αποδεικνύεται με τα παραπάνω , όπως σε περίπτωση απλής διάστασης, τότε Υπεύθυνη Δήλωση και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και τελευταίου εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση μη τήρησης οικογενειακής μερίδας στην Ελλάδα, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων και οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο και Υ.Δ για την μονογονεικότητα και τους λόγους που δεν τηρείται οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα.

Ανεργίας:  Πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ή τελευταία φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ από τα οποία προκύπτει η ανεργία. Εάν δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους, μπορεί να είναι και του προηγούμενου έτους. Θα συνοδεύεται όμως από Υπεύθυνη Δήλωση περί ανεργίας και ότι δεν έχει υποβληθεί ακόμη φορολογική δήλωση.

Σε κάθε περίπτωση, το Σωματείο και η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων, διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους υποψηφίους πρόσθετα έγγραφα απόδειξης των κριτηρίων που πληρούν.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν κατά προτίμηση τα δικαιολογητικά με κόκκινο χρώμα και μόνο σε περίπτωση αδυνάτου, τα εναλλακτικά αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Καλλιθέα 8 Μαίου 2017

Εκ του Δ.Σ

-Bazaar Αγάπης 2019
Κυριακή 7 Απριλίου 2019
Στο ξενοδοχείο InterContinental

-Εθελοντική Αιμοδοσία 2019
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στο Ν. Κόσμο
Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στη Νίκαια

Ακολουθήστε μας στο facebook...