ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019-2020

Το Σωματείο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός θα χορηγήσει με επιλογή, από τα έσοδα της Κληρονομιάς  ΤΑΚΒΟΡ ΑΒΕΔΙΚΙΑΝ, που διαχειρίζεται, σε  τριάντα τρεις (33 ) οικονομικά ασθενείς μαθητές  αρμενικής καταγωγής που φοιτούν ή επιθυμούν να φοιτήσουν στα  δίγλωσσα σχολεία του Σωματείου (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Νίκαιας Αττικής, Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο Αθήνας, περιοχή Ν. Κόσμος) βοήθημα  επτακοσίων (700) ευρώ  σε κάθε έναν για την πληρωμή των διδάκτρων της φοίτησης  τους στα άνω σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020. Το βοήθημα θα καταβληθεί απευθείας στα σχολεία φοίτησης των μαθητών που θα επιλεγούν και θα μειώνει κατά το αντίστοιχο ποσό τα καταβλητέα από αυτούς ετήσια δίδακτρα. Οι ενδιαφερόμενοι αρμενικής καταγωγής, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να προέρχονται  από οικογένειες που  πληρούν μία (1) τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 10.000 €
  2. Με ένα τουλάχιστον άνεργο γονέα
  3. Με έναν τουλάχιστον γονέα ή τέκνο με ειδικές ανάγκες ή χρονίως πάσχοντα .
  4. Τριών παιδιών και άνω
  5. Μονογονεϊκές (λόγω χηρείας, αγαμίας, διαζυγίου, διάστασης)

Για την τεκμηρίωση των κριτηρίων της Πρόσκλησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν :

Για αναπηρία/χρόνια πάθηση : Απόφαση ΚΕΠΑ ή πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ.

Για το εισόδημα: Εκκαθαριστικό Α.Α.Δ.Ε έτους 2019 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018.

Τριτεκνίας και άνω / Μονογονεικότητας : Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

Ανεργίας: Πρόσφατη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ή φορολογική δήλωση και εκκαθαριστικό Α.Α.Δ.Ε έτους 2019 από τα οποία προκύπτει η ανεργία.

Για την οικογενειακή σχέση των υποψηφίων μαθητών και των κηδεμόνων τους που υποβάλλουν και υπογράφουν για αυτούς την αίτηση, θα πρέπει να προσκομιστούν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

Δεδομένου ότι το βοήθημα χορηγείται μόνο σε φτωχά αρμένια παιδιά, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτηση τους και εκκαθαριστικό Α.Α.Δ.Ε έτους 2019 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018, για την εκτίμηση της οικονομικής τους κατάστασης.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, κατατίθενται από 31 Μαΐου έως 26 Ιουνίου 2019, Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00- 13.00 μ.μ, στη γραμματεία του Σχολείου που επιθυμούν να φοιτήσουν οι υποψήφιοι (Νίκαια, οδος Μυλασσών και Μπελογιάννη τηλ. 210 4906305 , Αθήνα, οδός Σαρκουδίνου αρ.120, τηλ. 210 9358042), όπου διατίθενται και έντυπα αιτήσεων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Οι κηδεμόνες των υποψηφίων, θα έχουν ιδιαίτερη συνέντευξη με Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί γι΄αυτό και θα αποτελείται από μέλη του Δ.Σ του σωματείου Αρμενικός Κυανούς Σταυρός, της Οικονομικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της Αρμενικής Μητρόπολης, της Εκπαιδευτικής Επιτροπής των Σχολείων του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και τον διευθυντή του σχολείου που επιθυμεί να φοιτήσει ο υποψήφιος, προς διαπίστωση της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και της αρμενικής καταγωγής τους. Η Ειδική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους οποιοδήποτε κατά την κρίση της επιπλέον έγγραφο προς απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του βοηθήματος.

Εκ του Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Λουσαπέρ Σιανκαγιάν

-Bazaar Αγάπης 2019
Κυριακή 7 Απριλίου 2019
Στο ξενοδοχείο InterContinental

-Εθελοντική Αιμοδοσία 2019
Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στο Ν. Κόσμο
Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στη Νίκαια

Ακολουθήστε μας στο facebook...